Cetak

Kolaboratif Strategik

Sebagai sebuah institusi pembelajaran perdana sektor awam, INTAN sentiasa mendepani keperluan pembangunan modal insan secara holistik dengan meluaskan jaringan kolaboratif strategik dengan pelbagai entiti dalam dan luar negara yang terdiri daripada agensi Kerajaan dan swasta. Kolaboratif strategik INTAN mencakupi keperluan semasa seperti pelaksanaan dasar, penawaran program latihan, penganjuran seminar serta perkongsian sumber manakala inisiatif jangka panjang melibatkan pembangunan modul latihan, dan pemanfaatan teknologi.


Antara rakan kolaboratif strategik INTAN adalah: