Panduan Tadbir Urus Akaun Amanah Sektor Awam: Dengan Rujukan Kepada Tadbir Urus Akaun Amanah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)  

 

AKAUNAMANAH min 

Penerbitan ini merupakan garis panduan yang meliputi penerangan mengenai peruntukan, prosedur dan tatacara pengurusan Akaun Amanah INTAN berdasarkan sumber-sumber seperti Akta Tatacara Kewangan 1957 dan dokumen 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. Panduan Tadbir Urus Akaun Amanah Sektor Awam: Dengan Rujukan Kepada Tadbir Urus Akaun Amanah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) ini diterbitkan untuk memberi manfaat kepada penjawat awam, khususnya mereka yang terlibat secara langsung dalam mengurus dan mentadbir Akaun Amanah dalam organisasi sektor awam.